X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Paní Jarmila Vašáková se sídlem Puškinovo náměstí 6, 160 00, Praha 6, identifikační číslo: 42568471 prohlašuje, že zpracovává a uchovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Název: Jarmila Vašáková

Sídlo: Puškinovo náměstí 6, Praha 6, 160 00,

Identifikační číslo: 42568471

www.caramelka.cz

zápis v živnostenském rejstříku příslušeného úřadu podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Živnostenský úřad Praha 6

email: info@caramelka.cz

tel: +420 603 163 462

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Plnění smluv, nabídka tanečního vystoupení a zprostředkování služeb (produkce), nabídka vedení lekcí, seminářů a workshopů, poskytování oborových konzultací, včetně ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi kontaktujících a současně pro obchodní a marketingové účely.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁVÁNY:

Jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednaná služba a její cena.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY:

Po dobu 10let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Po dobu účinnosti smlouvy a dále po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků z ní plynoucích. Tzn. po dobu využívání služeb správců, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním.

OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME JEN:

Institucím k tomu zmocněným zákonem. Osobní údaje bez výslovného souhlasu subjektu údajů neposkytujeme. Tento souhlas může kdykoli odvolat. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Třetí osoby spolupracující se správci, z povinnosti zpráv a hlášení FÚ, přepravním společnostem. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Požadovat po správci kdykoli přístup k svým osobním údajům. Požadovat kdykoli opravu svých osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování. Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Právo na přenositelnost osobních údajů (přenos k jinému správci). Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.